THÔNG BÁO V/v thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH E Phát thành Công ty cổ phần E Phát

Đăng bởi Ngô Thị Huyền vào lúc 11/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN E PHÁT

Số: …/TB-EP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

                                                                             THÔNG BÁO

V/v thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH E Phát thành Công ty cổ phần E Phát

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0103709817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 13/4/2019. Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 29/04/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần E Phát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2020

 Công ty Cổ phần E Phát trân trọng thông báo với Quý cơ quan, Quý đối tác, khách hàng, Công ty TNHH E Phát đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 29/04/2020, cụ thể như sau:

  • Thông tin giao dịch của Công ty

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần E Phát

2. Tên tiếng Anh: EPHAT JOINT STOCK COMPANY

3. Tên viết tắt: EPHATLAND .JSC

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 8 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôih

5. Điện thoại: 0936378538

6. Fax: 024 22250510

7. Mã số doanh nghiệp: 0103709817

8. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

     Kể từ ngày 29/04/2020, đề nghị Quý khách hàng và Quý đối tác thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn tài chính cho Công ty chúng tôi theo thông tin giao dịch của Công ty như trên.

     Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần E Phát kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH E Phát theo các hợp đồng đã ký kết trước đây.

     Công ty Cổ phần E Phát xin thông báo đến Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác được biết để tiện việc liên hệ công tác và giao dịch.

     Trân trọng cảm ơn!

                                

Nơi nhận:

-  BGĐ (để b/cáo);

- Các cơ quan, đ.vị, đối tác, khách hàng;

- Lưu: VT, HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký và đóng dấu